ऐन तथा नियमावली


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) (पहिले संशोधन) नियमावली, २०७६ - -
2 एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७० - -
3 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ - -
4 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ - -
5 लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ - -
6 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ - -
7 लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न लैंगिक समानताको लागि नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्नबनेको बिधयक - -
8 नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरु - -
9 अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ - -
10 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ - -