ऐन तथा नियमावली


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न लैंगिक समानताको लागि नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्नबनेको बिधयक - -
2 नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरु - -
3 अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ - -
4 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ - -
5 लैङ्गकि हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ - -
6 आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ - -
7 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ - -
8 घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ - -
9 कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ - -
10 बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ - -