ऐन तथा नियमावली


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ - -
2 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ - -
3 लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न लैंगिक समानताको लागि नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्नबनेको बिधयक - -
4 नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरु - -
5 अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ - -
6 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ - -
7 लैङ्गकि हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ - -
8 आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ - -
9 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ - -
10 घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ - -