ऐन तथा नियमावली


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
11 कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ - -
12 बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ - -
13 महिलाको हक र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानूनहरुको संगालो २०६९ - -
14 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ - -
15 बालबालिका सम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख व्यवस्था, २०७१ - -
16 बालबालिकासम्बन्धी कानुनलार्ई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक - -
17 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) ऐन-२०७५ - -
18 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली (मस्यौदा), २०७४ - -