नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

नीति

सि.नं शीर्षक
1 बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ डाउनलोड
2 अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना डाउनलोड
3 बाल विवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ डाउनलोड
4 राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ डाउनलोड
5 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति, २०७८ (मस्यौदा) डाउनलोड