निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 तथ्यांक तथा अभिलेख अद्यावधिक गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि, २०७७ - -
2 तथ्याङ्क तथा अभिलेख अद्यावधिक गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि, २०७७ - -
3 दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ - -
4 लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको क्षेत्रगत कार्यशर्त - -
5 लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि पुरुष सञ्जाल (Male Leader Network) परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ - -
6 अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षणको लागि स्थापना भएका बालगृहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ - -
7 सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७६ - -
8 बालबालिका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ - -
9 बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ - -
10 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ - -