निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
11 विपन्न तथा जेहन्दार विशोरीलाई प्राविधिक विषयिको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६ - -
12 प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता नागरिक ग्राम स्थापना तथा संचालनको लागि प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ - -
13 ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि, २०७६ - -
14 ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ती महिला र बालबालिकाकाे क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाइ स्थानीय तह मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ - -
15 लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि पुरुष सञ्जाल (Male Leader Network) परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ - -
16 बाल संरक्षण आर्थिक राहत सहयोग कार्यविधि, २०७६ - -
17 राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ - -
18 बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७५ - -
19 सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ - -
20 बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ - -