निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
11 ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि, २०७६ - -
12 ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ती महिला र बालबालिकाकाे क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाइ स्थानीय तह मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ - -
13 लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि पुरुष सञ्जाल (Male Leader Network) परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ - -
14 बाल संरक्षण आर्थिक राहत सहयोग कार्यविधि, २०७६ - -
15 राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ - -
16 बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७५ - -
17 सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ - -
18 बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ - -
19 दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुकालागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ - -
20 ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि–२०७५ - -