मन्त्रालयका भू.पू. सचिवहरु

सि.नं. भू.पू. सचिवको नाम थर अवधि कैफियत
देखि  सम्म
प्रभा बस्नेत २०५३/०१/०१ २०५३/१०/२६  
घनानाथ ओझा २०५३/११/१९ २०५४/११/२९  
रामेश्वर शाह २०५५/०१/२० २०५६/०४/०९  
उर्मिला श्रेष्ठ २०५६/०४/१० २०५८/०३/१४  
रवि बहादुर विष्ट २०५८/०८/०४ २०५९/०१/०१  
विजयराज भट्टराई २०५९/०३/१० २०६०/०३/१०  
शशिकान्त मैनाली २०६०/०३/११ २०६१/११/२६  
रविन्द्रमान जोशी २०६१/११/२६ २०६३/०४/२३  
पुण्य प्रसाद न्यौपाने २०६३/०४/२९ २०६५/०७/१५  
१० विन्द्रा हाडा भट्टराई २०६५/०७/१५ २०६७/०१/१३  
११ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ २०६७/०१/१३ २०६७/१०/०३  
१२ रुद्र कुमार श्रेष्ठ २०६७/१२/०२ २०६७/१२/२६  
१३ आनन्दराज पोखरेल २०६८/०२/०४ २०६८/१०/१८  
१४ वालानन्द पौडेल  २०६८/१०/१९ २०६९/०६/२३  
१५ दिनेशहरि अधिकारी २०६९/०७/१५ २०७१/०४/०७  
१६ धन बहादुर तामाङ्ग २०७१/०५/०२ २०७२/०८/०७  
१७ मधु प्रसाद रेग्मी २०७२/०८/०७ २०७३/०५/२७  
१८ विष्णु प्रसाद लम्साल २०७३/०५/२९ २०७४/०१/२७  
१९ खगराज बराल २०७४/०१/२९ २०७४/०५/२१  
२० प्रेमकुमार राई २०७४/०५/२१ २०७४/०७/१२  
२१ ङईन्द्र प्रसाद उपाध्याय २०७४/०७/१३ २०७५/०४/०६  
२२ वुद्धि बहादुर खड्का  २०७५/०४/०४ २०७५/११/२१  
२३ चन्द्र कुमार घिमिरे २०७६/०१/०८ २०७६/११/२०