माननीय मन्त्री

Tham Maya Thapa

थममाया थापा

माननीय मन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पर्क नम्बर:

क्र.सं.

पद

नाम,थर

ठेगाना

मन्त्रालय/महाशाखा/शाखा

कार्यालय नं.

मोबाइल नं.

इमेल

१.

मा.मन्त्री

थममाया थापा

म्याग्दी

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

९८४१६१८४१९

 

2

स्वकीय उपसचिव

यम बहादुर गर्बुजा

म्याग्दी

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

९८५१०२६२८९

 

स्वकीय अधिकृत

हस्त कुमार थापा

म्याग्दी

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

९८१४४९९६२९

 

म.वि.अ.

कमला दाहाल

भक्तपुर

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

९८५११३५७१५

 

म.वि.नि

विजय लक्ष्मी सुवेदी

भक्तपुर

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

९८४१७०८६१६

 

स्वकीय प्रशासन सहायक

गम  बहादुर पुन

म्याग्दी

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

९८६७७४३८१२

 

का.स.

राधिका थापा

नुवाकोट

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

९८६१४८९८४९

 

ह.स.चा.

बोला राम कर्माचार्य

 

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

९८४१४६७४७६