नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

आ.व.075।076 मा लगतकट्टाका लागि पठाइएका 20 वटा मुद्दाहरुमध्ये लगतकट्टा भई जानकारी प्राप्त भएका 9 वटा मुद्दाहरुको विवरण