ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन (पहिलो संशोधन) गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सम्बन्धमा

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन (पहिलो संशोधन) गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक समितिमा दफावार छलफल भइरहेको व्यहोरा सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।