मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सन्चालन गर्न (परामर्श ) सेवा खरिदका लागि आशय पत्र आव्हान

नेपाल सरकार

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरवार , काठमाण्डौ |

 

हिंसा पिडित महिला तथा कोशोरिहरुको लागि मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सन्चालन गर्न (परामर्श ) सेवा खरिदका लागि आशय पत्र आव्हानको सूचना

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति :-२०७५/०९/१२

यस मन्त्रालयले हिंसा पिडित महिला तथा किशोरीहरुको लागि मंगला साहना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र नेपाल बाल सङ्गठनको सिफलमा रहेको भवन परिसरमा व्यवस्थापन करारबाट संचालन गराउनुपर्ने भएकोले लैंगिक हिंसा पिडित महिला तथा किशोरीहरुको पुनर्स्थापना कार्यमा कम्तिमा ५ वर्षको कार्य अनुभव भएका इच्छुक एवं योग्य संस्थाहरुबाट यस आ.व. २०७५/७६ को लागि नवीकरण गरिएका संस्था दर्ता प्रमाण पत्र एवं मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न गरि आशयपत्र पेश गर्न आव्हान गरिन्छ | यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालय समय भित्रआशयपत्रसंग सम्बन्धित दस्तावेज लिनुपर्नेछ :

१. केन्द्र संचालन तथा आर्थिक व्यवस्था मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्नेछ |

२. आशयदाताको संस्था वा निजको मुख्य कर्मचारी आवश्यक योग्यता क्षमता तथा अनुभव र जनशक्तिको बैयक्तिक विवरण कार्यक्षेत्रगत शर्तमा उल्लेख भए बमोजिम हुनुपर्नेछ |

३.आशयपत्र एक्लै वा अन्य संस्थासंग संयुक्त उपक्रम ( Joint Venture) मा पनि पेश गर्न सकिनेछ |संयुक्त उपक्रममा आशयपत्र पेश गर्दा सो सम्बन्धी कागजात पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ |

४. संक्षिप्त सूचीमा परेका संस्थाबाट मात्र (परामर्श ) सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव माग गरिनेछ |

५. आशयपत्र लिने एवं दर्ता गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो को भोलिपल्ट क्रमशः कार्यालय समयभित्र आशयपत्र सम्बन्धी दस्तावेज लिन एवं आशयपत्र दर्ता गर्न सकिनेछ |

६. म्याद नाघी आएको आशयपत्र उपर कुनै कारवाही हुनेछैन |

७. पेश भएका आशयपत्रहरु कारण खुलाई वा नखुलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस मन्त्रालयमा रहनेछ |

८. यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ८औ दिनको २ बजे यस मन्त्रालयमा आशयपत्र खोलिनेछ |

९. उक्त आशयपत्र सम्बन्धी दस्तावेज यस मन्त्रालयको Website ; www.mowcsw.gov.np बाट Download गर्न सकिनेछ |

१०. यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण जानकारीको लागि मन्त्रालयको लैंगिक हिंसा निवारण शाखाबाट कार्यालय समयमा आफैं आइ वा टेलिफोन नं. ०१-४२००५०२ मा सम्पर्क गरि प्राप्त गर्न सकिनेछ |

Download ToR