विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा १५ दिने सूचना

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा १५ दिने सूचना

(मिति : २०७६/०३/२३)

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ बमोजिम केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको गठन गर्ने व्यवस्था भएकोले उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) र (ढ) बमोजिम मनोनित सदस्यहरुको पदावधि समाप्त भएकोले रिक्त पदमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा सदस्यको मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड-२०७५ (यस मन्त्रालयको website: www.mowcsc.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ) को दफा (३) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट सूची तयार गरी पेश गर्ने प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ नागरिकको हकहित एवं धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुले यसैसाथ संलग्न ढाँचामा विवरण भरी १५ दिन (२०७६ साल श्रावण ६ गते) भित्र यस मन्त्रालयको ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण शाखा वा scpsministry@gmail.com मार्फत उपलब्ध गराई दिनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

थप जानकारीको लागि
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण शाखा
फोन नं. : ४२००१६५ (इन्दिरा श्रेष्ठ)

केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा सदस्यको मनोनयनका सम्बन्धमा गठित सिफारिस समिति


डाउनलोड फाइल: Nepali