वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा