क्वारेन्टिन-स्थल अनुगमनका लागि लैङ्‌गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) रुजुसूची सम्बन्धमा


डाउनलोड फाइल: Nepali English