Internship र Thesis मा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा

Internship र Thesis मा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा

यस मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, लैगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका विषयमा विश्वविद्यालय/क्याम्पसमा स्नातक तह अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत १० जना नेपाली विद्यार्थीलाई मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह सम्बन्धमा जानकारी गराउने उद्देश्यले Internship मा समावेश गराउन र मन्त्रालयका उपर्युक्त कार्यक्षेत्रका विषयमा विश्वविद्यालय/क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ५ जना नेपाली विद्यार्थीलाई शोधपत्र (Thesis) लेखनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा Thesis मा समावेश हुन इच्छुक विद्यार्थीले शोधपत्रको प्रस्ताव (Proposal) र Internship समावेश हुन ईच्छुक विद्यार्थीहरूले अबधारण पत्र सहित विश्वविद्यालय/ क्याम्पसको सिफारिससहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र मन्त्रालयको तथ्याङ्ग विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखामा निवेदन पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

 

विस्तृत जानकारी
यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका विषयमा विश्वविद्यालय/क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले विश्वविद्यालय/ क्याम्पसमा स्नातक तह अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत १० जना विद्यार्थीलाई Internship कार्यमा संलग्न गराउने र विश्वविद्यालय/क्याम्पसमा स्नात्तकोत्तर तह–अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत ५ जना विद्यार्थीहरूलाई शोधपत्र (Thesis) लेखन कार्यमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

क) Internship सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ ।
१) Internship को लागि निवेदन पेश गर्ने विद्यार्थीहरु मध्येबाट बढीमा १० जनालाई मन्त्रालयमा गठित सहजीकरण समितिले छनौट गर्ने छ ।
२) Internship गर्ने विद्यार्थीले निवेदनका साथ सम्बन्धित बिश्वबिद्यालय/क्याम्पसकाको सिफरिस पेश गर्नु पर्नेछ ।
३) Internship मा सहभागी हुनको लागि Social Science Sector (Sociology, Anthropology, Economics, Gender study, Social works) मा स्नातक तहको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत हुनु पर्नेछ ।
४) Internship मा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूले मन्त्रालय वा अन्तर्गत खटाइएको कार्यक्षेत्रमा रही कार्य गर्नु पर्नेछ ।
५) Internship मा सहभागी हुने बिद्यार्थीलाई यातायात तथा खाजा खर्च वापत प्रति महिना रु ८०००।– उपलब्ध गराईनेछ ।
६) Internship को समयावधि ३ महिनाको हुनेछ प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यायतयात तथा खाजा खर्च एकमुस्ट भूक्तानी दिइनेछ ।
७) Internship कार्यको अन्तमा विद्यार्थीहरूले मन्त्रालयमा प्रस्तुति गर्नुका साथै आफ्नो सुझाव सहित एक प्रति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
८) अन्य थप शर्त वा प्रक्रिया मन्त्रालयमा यस कार्यको लागि गठित सहजीकरण समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

ख) शोधपत्र (Thesis) लेखन कार्य सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ ।
१) Thesis लेखन कार्यमा समावेश हुने विद्यार्थीहरू स्नातकोत्तर तहको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत हुनु पर्नेछ ।
२) Thesis लेखन कार्यमा समावेश हुने विद्यार्थीहरूले आफुले लेख्ने विषयको Proposal सहित विश्वविद्यालय/क्याम्पसको सिफारिस संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन दिएका विद्यार्थीहरू मध्ये बढीमा ५ जनालाई मात्र मन्त्रालयमा गठित सहजीकरण समितिले छनौट गर्नेछ ।
३) Thesis लेखन कार्यमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुले आफुले तयार गरेको शोधपत्रका सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्नेछ
४) Thesis लेखन कार्यको समयावधि ३ महिनाको हुनेछ ।
५) Thesis लेखन कार्यमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूलाई यातायात तथा खाजा वापत रकम रु.२५०००।– २ प्रति Thesis मन्त्रालयमा पेश गरेपछि उपलब्ध गराइनेछ ।
६) अन्य थप शर्त वा प्रक्रिया मन्त्रालयमा यस कार्यको लागि गठित सहजीकरण समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

• अन्य बिस्तृत जानकारीका लागि यस मन्त्रालयको तथ्याङ्ग बिश्लेषण तथा प्रकाशन शाखा (०१-४२१११९०) मा सर्म्पक गर्न सकिनेछ ।