विश्वव्यापी रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस (COVID 19) मा आवश्यक व्यवस्थापन सम्बन्धमा श्री गृह मन्त्रालय र श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गरिएको अनुरोध पत्र