अन्य


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 अन्तराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवज्यूको मन्तव्य - -
2 दीर्घकालीन मंगलासहाना पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना सम्वन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु २०७५ - -
3 महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयवीच अन्तर्कृया - -
4 स्थानीय तहमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता विषय हेर्ने कर्मचारीको नमूना कार्यविवरण - -
5 मानब बेचबिखन तथा ओसारपोसार बिरुद्धको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको विवरण - -
6 सी.बी.आर. कार्यक्रम संचालनसम्बन्धी खर्च विधि, २०७२ - - -
7 सार्वजनिक एवं सेवा प्रदायक संस्था बीचको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवासीय पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन विधि, २०७२ - -
8 घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन संयन्त्र - -
9 अल्पकालिन सेवा केन्द्रको नमुना कार्यक्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference), २०७४ - -
10 सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ - -