अन्य


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
11 स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने महिला विकास कार्यक्रमको परिचय, उद्देश्य र कार्यान्वयन विधि - -
12 ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्बन्धमा भएका केही महत्वपूर्ण सेवा सुविधाहरु - -