नीति


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 बाल विवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ - -
2 अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना - -
3 बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ - -