प्रतिबेदन तथा प्रकाशन


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
21 REPORT ON EFFECTIVENESS OF FREED KAMALARI GROUP FORMATION PROGRAM - -
22 “महिला विकास कार्यक्रममा दलित जनजाति महिलाहरुको सहभागिताको अध्ययन - -
23 सशक्तीकरण जर्नल २०७४ - -
24 अपांगताको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना ( CBR ) कार्यक्रमको प्रभावकारीता अध्ययन २०७४ - -
25 वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन - -
26 मठमन्दिरमा माग्नेहरु सम्बन्धी गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन - -
27 समाज कल्याण केन्द्र, वृद्धाश्रम (पशुपति काठमाडौ) लाई व्यवस्थापन करारमा दिने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन - -
28 दिवा सेवा केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ - -
29 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७२ / ०७३ ) - -
30 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७१ / ०७२ ) - -