नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

जर्नल

सि.नं शीर्षक
1 सशक्तीकरण जर्नल २०७४ डाउनलोड
2 सशक्तीकरण (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसंग सम्बन्धित) २०७५ डाउनलोड
3 सशक्तीकरण (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसंग सम्बन्धित) २०७७ डाउनलोड
4 सशक्तीकरण (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसंग सम्बन्धित) २०७६ डाउनलोड
5 सशक्तीकरण जर्नल २०७८ डाउनलोड
6 सशक्तीकरण जर्नल २०७९ डाउनलोड