कार्ययोजना तथा कार्यप्रगति


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 लैगिंक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष २०७६ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना (मस्यौदा) - -
2 माननीय मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको भावी कार्ययोजना २०७५-०२-०९ - -
3 माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा भएका कार्य प्रगति २०७५-०२-०९ - -
4 लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६१ - -
5 महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६० - -
6 मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८ - -
7 ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना , २०६२ - -