ऐन तथा नियमावली


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
11 अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ - -
12 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ - -
13 लैङ्गकि हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ - -
14 आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ - -
15 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ - -
16 घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ - -
17 कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ - -
18 बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ - -
19 महिलाको हक र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानूनहरुको संगालो २०६९ - -
20 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ - -