ऐन तथा नियमावली


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
21 बालबालिका सम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख व्यवस्था, २०७१ - -
22 बालबालिकासम्बन्धी कानुनलार्ई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक - -
23 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) ऐन-२०७५ - -
24 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली (मस्यौदा), २०७४ - -