निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७६ - -
2 बालबालिका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ - -
3 बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ - -
4 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ - -
5 विपन्न तथा जेहन्दार विशोरीलाई प्राविधिक विषयिको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६ - -
6 प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता नागरिक ग्राम स्थापना तथा संचालनको लागि प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ - -
7 ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि, २०७६ - -
8 ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ती महिला र बालबालिकाकाे क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाइ स्थानीय तह मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ - -
9 लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि पुरुष सञ्जाल (Male Leader Network) परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ - -
10 बाल संरक्षण आर्थिक राहत सहयोग कार्यविधि, २०७६ - -