निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 साझा अभियानका रुपमा मनाईने सामाजिक सचेतनामूलक दिवस संचालन कार्यविधि, २०७७ - -
2 लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको क्षेत्रगत कार्यशर्त - -
3 लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि पुरुष सञ्जाल (Male Leader Network) परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ - -
4 अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षणको लागि स्थापना भएका बालगृहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ - -
5 सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७६ - -
6 बालबालिका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ - -
7 बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ - -
8 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ - -
9 विपन्न तथा जेहन्दार विशोरीलाई प्राविधिक विषयिको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६ - -
10 प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता नागरिक ग्राम स्थापना तथा संचालनको लागि प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ - -