आ.व.075।076 मा लगतकट्टाका लागि पठाइएका 20 वटा मुद्दाहरुमध्ये लगतकट्टा भई जानकारी प्राप्त भएका 9 वटा