CEDAW छेठौ प्रतिवेदनमा प्राप्त list of issues सुझाव पठाउने सम्बन्धी सूचना

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी,1989 (CEDAW) को प्रावधान अनुसार नेपालले पेश गरेको छैठौं प्रतिवेदन उपर प्राप्त List of Issues को जवाफ सहितको प्रतिवेदनमा कुनै सुझाव राय वा प्रतिक्रिया भएमा 3 दिन भित्र gms.mowcsw@gmail.com मा पठाउनु हुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ ।