अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) ऐन-2075

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) ऐन-2075

प्रमाणीकरण मिति 2075।6।2

संवत् 2075 सालको ऐन नम्बर 20


अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, 2074 लाई संशोधन गनन बनेको ऐन

प्रस्तावनााः अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, 2074 लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

नोट : सम्बन्धित ऐन यसै website को  श्रोतहरु मा हेर्नुहोला |