नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

तेस्रो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस