नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

संयुक्त राष्ट्र संघको Commission on the Status of Women (CSW) को 68 औं सत्र।