आ.व.०७५।०७६ मा लगतकट्टाका लागि पठाइएका २० वटा मुद्दाहरुमध्ये लगतकट्टा भई जानकारी प्राप्त भएका ९ वटा मुद्दाहरुको विवरण

आ.व.०७५।०७६ मा लगतकट्टाका लागि पठाइएका २० वटा मुद्दाहरुमध्ये लगतकट्टा भई जानकारी प्राप्त भएका ९ वटा मुद्दाहरुको विवरण