माननीय मन्त्री

माननीय जुलीकुमारी महतो, मन्त्री
Julie Kumari Mahato

जुलीकुमारी महतो

 

E-mail:               minister@mowcsc.gov.np

 

माननीय मन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पर्क नम्बर:

क्र.सं.

पद

नाम,थर

ठेगाना

मन्त्रालय/महाशाखा/शाखा

कार्यालय नं.

मोबाइल नं.

इमेल

१.

मा.मन्त्री

जुलीकुमारी महतो

 

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

 

minister@mowcsc.gov.np

म.वि.अ.

कमला दाहाल

भक्तपुर

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

९८५११३५७१५

 

म.वि.नि उमा पोख्रेल सुर्खेत मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय ४२००२८०  

 

का.स.

 

 

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

 

 

ह.स.चा.

बलराम कर्माचार्य

 

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०

९८४१४६७४७६

 

का.स नन्द बहादुर सहकारी  

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

४२००२८०