मन्त्रालयको कार्यक्षत्र  • महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी |
  • महिला बालबालिका, समाज कल्याण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, सर्वेक्षण, तालिम र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार र सम्मेलनहरु सम्बन्धी |
  • महिला बालबालिका समाज कल्याण सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुसंग सम्पर्क र समन्वय सम्बन्धी |
  • अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, वृद्ध-वृद्धा अपांग साथै अशक्तहरुको संरक्षण र संवर्द्धन सम्बन्धी |
  • बालबालिका कल्याण सम्बन्धी |
  • समाज कल्याण परिषद सम्बन्धी |
  • महिला कल्याण तथा सीप विकास सम्बन्धी |
  • समाज कल्याण केन्द्रहरु सम्बन्धी |
  • बाल मन्दिरहरु सम्बन्धी |
  • युवालयहरुको सञ्चालन र युवासय सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क र समन्वय सम्बन्धी |
  • सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरुद्वारा कार्यान्वयन गरिएका महिला, बालबालिका, समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको नियमित तथा आवधिक मूल्याङ्कन र समीक्षा सम्बन्धी |
  • धर्मंपुत्र र धर्मंपुत्री लिने /दिने विषय सम्बन्धी |