नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको 28औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सम्बन्धी