नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

MOFCOM/China (2021) छात्रवृत्ति कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।