अपांगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि

अपांगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि२०७५

 

नोट : सम्बन्धित कार्यविधि  यसै website को  श्रोतहरु मा हेर्नुहोला |