जैविक स्यानेटरी प्याड बनाउने महिलाद्वारा प्रवर्द्धित उद्योगहरुलाई सूचिकृत हुनका लागि सूचना

सूचना प्रकाशित मिति: २०७७/०६/२५


जैविक स्यानेटरी प्याड बनाउने महिलाद्वारा प्रवर्द्धित उद्योगहरुलाई यस मन्त्रालयमा सूचिकृत हुनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ।सूचिकृत हुनका लागि यो सूचना प्रकाशित भएको मिति बाट ७ दिनभित्रमा आवश्यक कागजात सहित यस मन्त्रालयको प्रशासन शाखा वा इमेल ठेगाना wdgms.mowcsc@gmail.com मा उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण मन्त्रालयको महिला विकास तथा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण शाखाबाट वा टेलिफोन नं: ०१४२००१६४ मा सम्पर्क गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

 

सूचना डाउनलोड