ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि

ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि२०७५

     प्रस्तावना: ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवलाइ सदुपयोग गरी निजहरुप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने लगायतका उद्देश्यसहित संचालन भएका संघ–संस्थाहरुलाई स्वीकृत भएको कार्यक्रम अनुसारको रकम स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले देहायको कार्यविधि बनाइ जारी गरेको छ ।

नोट : सम्बन्धित कार्यविधि  यसै website को  श्रोतहरु मा हेर्नुहोला |