सशक्तिकरण पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलव्ध गराउने सम्वन्धी सूचना

सशक्तिकरण पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलव्ध गराउने सम्वन्धी सूचना

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट महिला,बालबालिका,अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा संघ संस्था सम्वन्धी विषयहरु समेटी सशक्तीकरण पत्रिका प्रकाशन हुँदैछ । यस पत्रिकालाई उपयोगी, विश्लेषणात्मक एवं विचारमूलक र समसामयिक बनाउन विभिन्न लेखकहरुसंग माथि उल्लिखित यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रही लेखहरु संकलन गर्ने कार्य भइहेको सन्दर्भमा उक्त पत्रिकामा लेख रचना समावेश गर्न इच्छुक लेखकहरुबाट बढिमा ३०००। - (तिन हजार) शव्दको उपयुक्त लेख-रचना यही २०७५ फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालयमा उपलव्ध गराइदिनहुन अनुरोध गरिन्छ । प्रकाशनको लागि पठाइने लेख रचनाको माध्यम भाषा नेपाली भए युनिकोड फन्टको साइज ११ र अग्रेजी भए Times New Roman फन्टको साइज १२ मा टाइप गरिएको हुनुपर्नेछ । लेखकले आफ्नो लेख रचनामा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :-
क) लेखको सुरुमा लेखको सार जनाउने पृष्ठभूमि
ख) मूख्य लेख/विषयवस्तु
ग) अन्त्यमा निश्कर्ष
घ) लेख तयार पार्न प्रयोग भएका सर्न्दर्भ सामग्रीको स्रोत अनिवार्यरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप उल्लेख गर्नुका साथै लेखकले आफ्नो इमेल ठेगाना र फोन नम्वर पनि उल्लेख गरी पठाउन समेत अनुरोध गरिन्छ । लेख रचनाहरु इमेल ठेगाना bharat.sharma@nepal.gov.np वा bishwomayaneupane@gmail.com मा पनि पठाउन सकिनेछ । यस सम्वन्धी विस्तृत जानकारी महिला ,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तथ्याङ्क विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखावाट लिन सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

पुनश्चः- प्राप्त लेख/रचनाहरु प्रकाशन गर्ने/नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्पादक मण्डललाई हुनेछ ।