सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७६ कार्तिक देखि २०७६ पौष मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७६ कार्तिक देखि २०७६ पौष मसान्तसम्ममा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

डाउनलोड फाइल: Nepali