अन्य


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
11 घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन संयन्त्र - -
12 अल्पकालिन सेवा केन्द्रको नमुना कार्यक्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference), २०७४ - -
13 सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ - -
14 स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने महिला विकास कार्यक्रमको परिचय, उद्देश्य र कार्यान्वयन विधि - -
15 ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्बन्धमा भएका केही महत्वपूर्ण सेवा सुविधाहरु - -