अपाङ्गता परिचयपत्रको रङ्ग र ढाचाँमा एकरुपता ल्याउने सम्बन्धमा ।

अपाङ्गता परिचयपत्रको रङ्ग र ढाचाँमा एकरुपता ल्याउने सम्बन्धमा परिपत्र