हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको विवरण २०७६।०१।१७

हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको विवरण २०७६।०१।१७

हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको विवरण २०७६।०१।१७


डाउनलोड फाइल: Nepali