गैरकानुनी ढंगले तेस्रो मुलुक लैजान लागेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरिएको

गैरकानुनी ढंगले तेस्रो मुलुक लैजान लागेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरिएको