प्रतिबेदन तथा प्रकाशन


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
11 सशक्तीकरण जोर्नल, २०७५ - -
12 CEDAW छेठौ प्रतिवेदन - -
13 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिबेदन २०७४ - -
14 लक्षित वर्ग कल्याणका लागि संचालन भएका कार्यक्रमहरु बाट सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन - -
15 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहायक सामग्री उत्पादन र वितरणको प्रभावकारिता अध्ययन - -
16 मन्त्रालयबाट अनुदानमा सञ्चालित गैह्रसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन २०७५ - -
17 REPORT ON EFFECTIVENESS OF FREED KAMALARI GROUP FORMATION PROGRAM - -
18 “महिला विकास कार्यक्रममा दलित जनजाति महिलाहरुको सहभागिताको अध्ययन - -
19 सशक्तीकरण जर्नल २०७४ - -
20 अपांगताको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना ( CBR ) कार्यक्रमको प्रभावकारीता अध्ययन २०७४ - -