प्रतिबेदन तथा प्रकाशन


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
31 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७१ / ०७२ ) - -
32 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७० / ०७१ ) - -
33 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७० - -
34 सरकारद्वारा सञ्चालित बालकल्याण गृहहरुको व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन - -
35 मानव वेचबिखन तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावितका लागि संचालित पुनस्र्थापना तथा सेवा केन्द्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन, २०७३ - -
36 कल्पवासीहरुको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन,२०७३ - -
37 Development of Costing Framework and Costing of Gender Equality Instruments in Nepal - 2016 - -
38 सेवा पुर्नस्थापना केन्द्रको अध्ययन २०७३ - -
39 मानब बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रणसम्बन्धि सचेतना र क्षमता अभिबृद्धि तालिम पुस्तिका २०७२ - -
40 शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१/०७२ - -