नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, 2077