नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि,2078 (मस्यौदा)