नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

रास्ट्रपति महिला उधमी समुन्नति पुरस्कार वितरण कार्यविधि, 2079