नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

लैड्डिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2067