नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, 2077